Fästning och historia

Den ryska tiden

Fästningen Sveaborg kapitulerade till de ryska trupperna år 1808 och samtidigt började ett nytt skede i fästningens historia. Efter att svenskarna lämnat fästningen övergick Sveaborg med sina båtar och befästningsanläggningar till Ryska kejsardömet. Året därpå blev Finland ett autonomt storfurstendöme under Ryssland, men Sveaborg förblev administrativt ett ryskt militärobjekt.

Ryssarna uppskattade Sveaborgs fästning och gjorde upp stora planer för den. Fästningsområdet utvidgades till bland annat Sandhamn, Kungsholmen och Skanslandet. I fästningen byggdes kaserner för soldater och en ortodox garnisonskyrka som ritats av Konstantin Thon.

Sveaborg i dåligt skick och under bombningar

Fästningens militära betydelse minskade på 1800-talet. Underhåll och förnyande av befästningsanläggningarna försummades på grund av brist på pengar, och Sveaborg förföll.

Man började uppmärksamma fästningens skick först inför Krimkriget (1853–1856). Kriget började först mellan Ryssland och Turkiet men snart fick Ryssland mot sig även England och Frankrike. Västmakternas flottor bombarderade Sveaborg under två dagar i augusti 1855 och Sveaborg led svåra skador under bombardemanget.

Under senare hälften av 1800-talet och i början av 1900-talet förbättrades värnen på Sveaborg. Sveaborgs betydelse avtog dock ytterligare, snart var den bara en fästning bland övriga ryska fästningar.

En del av Peter den stores sjöfästning

Sommaren 1906 uppstod på Sveaborg ett soldatuppror som del av revolutionsrörelsen i Ryssland. De upproriska soldaterna försökte besätta fästningen och lyckades också delvis med detta. Upproret kvästes dock fyra dagar senare.

Under första världskriget (1914–1918) fungerade Sveaborg som en del av den så kallade Peter den stores sjöfästning som hade till uppgift att skydda huvudstaden St. Petersburg.

I och med den ryska revolutionen och Finlands självständighet övergick Sveaborg till Finland år 1918 och fästningens finska namn ändrades till Suomenlinna (’Finlands borg’).

Webbutställningen Det ryska Sveaborg

Webbutställningen Det ryska Sveaborg presenterar Sveaborgs ryska tiden. Se utställningen här.