Sveaborg under vatten

Sveaborg under vatten

Kulturlandskapet och kulturarven under vatten är en väsentlig del av sjöfästningen. Lämningar under vatten som har skapats av människans verksamhet kallas för kulturarv under vatten. Kulturarv under vatten är allt det som människor har orsakat, byggt eller tappat bort på havsbottnen med sin verksamhet. Tillsammans med naturmiljön under vatten bildar lämningarna kulturlandskapet under vatten.

Kulturarvet under vatten i Sveaborg

Det har samlats mycket spår av människans verksamhet i fästningen, som har grundats år 1748, och vattenområdet runt den. Den kalla och saltfattiga Östersjön har sparat föremål som hamnat i Sveaborgs vattenområden från hushållsavfall till projektiler, vrak till sparkstöttingar och cyklar till massiva dammkonstruktioner under vatten.

I vattenområden runt Sveaborg finns skeppsvrak, av vilka den äldsta har daterats redan till 1600-talet. Huvuddelen av fornlämningarna är vrak av träskepp men det finns också flera skepp med stålskrov. Fästningen har under sin historia bytt herre två gånger, och samtidigt har den muntliga traditionen och arkivmaterialet av landskapet under vatten försvunnit. På grund av detta är vrakmaterialet som har sparats under vatten en värdefull led till det förflutna.

I Artilleriviken finns under vattenytan världens största submarina timmerkistdamm, som är 100 meter bred och 12 meter hög. Syftet med dammen var att skydda reparationsvarvbassängen, som Rysslands Östersjöflotta planerade till Sveaborg. Efter att Finland blev självständig år 1917 förverkligades projektet aldrig utan dammen förblev i havsbottnen.

I Sveaborg ordnas då och då seminarier och föreläsningar som handlar om kulturarvet under vatten, om vilka det informeras om i evenemangkalendern. Gå till kalendern. På Youtube kan du titta på en engelskspråkig föreläsning som ordnades i oktober 2021. Gå till Youtube.

Skyddande av kulturarvet under vatten

Bild: Minna Koivikko Museiverket

Museiverket ansvarar i Finland för skyddande av fornlämningarna under vatten i samarbete med Sjöbevakningssektionen. Lagen om fornminnen skyddar även fornlämningar under vatten, och de gamla skeppsvraken är fredade på basis av ålder. I registret över fornlämningar, som Museiverket för, finns uppgifter om över 2 000 fynd under vatten varav ungefär 800 är fredade fornlämningar. Uppgifterna finns på Kulturmiljötjänsternas portal kyppi.fi på finska. Gå till portalen.

Marinarkeologer forskar i världen under vatten och förmedlar uppgifter från under ytan. Rötterna i forskningen av Sveaborgs kulturarv under vatten sträcker sig till 1970-talet då man levde en uppgångsperiod i undervattensforskningen. I Museiverkets arkiv har under årens lopp samlats ett anmärkningsvärt material om ett varierande landskap som är fullt av spår av människans verksamhet. Läs mer om kulturarvet under vatten på Museiverkets sidor.

Läs mer

Länkarna öppnar sig i nya mellanblad.