Världsarvet

Monumentet bevaras

Världsarvskonventionen ålägger den finska staten att sörja för att Sveaborg bevaras i ett så autentiskt skick som möjligt. Dispositionsplanen för Sveaborg utgår från att ett ändamålsenligt bruk av fästningen garanterar att monumentet bevaras för eftervärlden.

Världsarvsobjektet restaureras, underhålls, presenteras och förvaltas av Förvaltningsnämnden för Sveaborg som lyder under undervisnings- och kulturministeriet.

Som värd för världsarvsobjektet har förvaltningsnämnden ansvaret för att bevara monumentet och de tillhörande historiska och arkitektoniska värdena för kommande generationer.

Arbetet styrs av underhållsplanen

Skyddsarbetet styrs av Sveaborgs underhållsplan som förvaltningsnämnden för Sveaborg har utarbetat tillsammans med sina intressentgrupper. I underhållsplanen ingår ett separat åtgärdsprogram där de konkreta åtgärderna i planen, inklusive tidsplaner, definieras.

Öppna underhållsplanen i en mindre (3,3 MB) eller större (10,8 MB) PDF-version (på finska och på engelska) och bekanta dig även med åtgärdsprogrammet (0,14 MB, på finska).