Hållbar turism

Mätning och uppföljning

Det är viktigt att man mäter och följer upp hur hållbar turism genomförs. Förvaltningsnämnden för Sveaborg har tagit fram för varje princip för hållbar turism mätinstrument som används till att följa upp hållbar turism. Som uppföljningsmetod används LAC-metoden (Limits of Acceptable Change) som utgår från gränser för acceptabel förändring. De mätinstrument som används i uppföljningen beskriver hur Sveaborgs principer för hållbar turism genomförs på området.

I uppföljningen tas hänsyn till ekologiska, socio-kulturella och ekonomiska verkningar. LAC-metoden utgår från beslutsfattande om hur pass stora verkningar på miljön man tillåter. Förutom ett målvärde definieras för varje mätinstrument dessutom ett gränsvärde som är det lägsta eller högsta värdet som kan accepteras för varje mätinstrument. Då man närmar sig gränsvärdet införs på förhand planerade metoder för att åtgärda situationen.

Se statistik och uppföljning (på engelska) av Sveaborgs strategi för hållbar turism 2021 (pdf).

Förvaltningsnämnden för Sveaborg övervakar aktivt till exempel antalet besökare per månad, invånarnas nöjdhet samt slitage på befästningsverken. Se tabellen för mer information om principerna och relaterade indikatorer.