Mötes- och festlokaler

Priser, regler och tillstånd

På dessa sidor hittar du lokalernas priser samt pris- och hyrningsrelaterade villkor och anvisningar.

En preliminär reservation gäller i två veckor, varefter reservationen måste bekräftas. När du har bekräftat reservationen, skickar vi en faktura på reservationsavgiften per post. Reservationsavgiften har 14 dagars betalningstid. Vi skickar slutfakturan separat cirka en månad före tillställningen. På slutfakturan faktureras även tjänster belagda med tilläggsavgift, som utplacering av möbler och användning av flygeln i festsalen Tenalji von Fersen. Priserna inkluderar användningen av lokalen och den utrustning som finns där på dagen för reservationen, i möteslokaler kl. 9–17/8–13/15–20 och i festlokaler kl. 10–01.

Inga utomhusområden ingår i hyran av våra lokaler. På Sveaborg kräver all aktivitet utomhus ett tillstånd. Därför behöver arrangören söka tillstånd hos förvaltningsnämnden för Sveaborg för att till exempel ordna en vigsel eller utbringa en skål utomhus.

Arrangören bör uppmärksamma att Sveaborg är både en levande stadsdel med sina invånare och evenemang och en populär sevärdhet med sina besökare under högsäsongen. Utomhusområden får inte avgränsas för privat bruk.

Reservationsvillkor och anvisningar

Som ett betydande byggnadsmonument och en unik miljö erbjuder Sveaborg en minnesvärd inramning för möten och fester. Följande reservationsvillkor och -anvisningar för hyrestagare av lokaler har skapats för att bidra till en lyckad tillställning, ett ökat lugn för invånarna och trivsel och säkerhet för besökarna.

Den som hyr lokalen förbinder sig till att följa dessa reservationsvillkor och -anvisningar. Förvaltningsnämnden för Sveaborg har rätt att begära av hyresgästen tilläggsinformation i fråga om tillställningen. Förvaltningsnämnden för Sveaborg har rätt att inte godkänna reservationsbegäran samt att annullera reservationen, om villkoren inte följs eller om Förvaltningsnämnden för Sveaborg har anledning att misstänka att lokalerna kommer att användas i strid mot våra villkor.

Allmänt ansvar

Förvaltningsnämnden för Sveaborg hyr endast ut en lokal. Kunden själv ansvarar till exempel för att ordna catering. Mötes- och festlokalerna på Sveaborg kan endast hyras av personer som fyllt 18 år.

Som uthyrare av lokaler har Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvar för personskador eller andra skador på lös egendom enligt allmänna principer för skadeersättning.

Kunden ansvarar för en skada som han eller hon själv eller hans eller hennes gäster åsamkar på personer, byggnader, möbler eller annan utrustning i den hyrda mötes- eller festlokalen.

Säkerhet och brandsäkerhet

Kunden ansvarar för deltagarnas säkerhet och bevarandet av ordning i de lokaler som kunden hyr, på därtill hörande förbindelseleder och utomhusområden. I varje lokal finns en lokalspecifik utrymningskarta som hyrestagaren ska läsa.

Kunden ska se till att han eller hon har alla de myndighetstillstånd och försäkringar som evenemangets art kräver. Om arten av evenemang förutsätter det ska det göras en förhandsanmälan om evenemanget hos polisen eller räddningsmyndigheterna och kunden ansvarar för att det finns tillräckligt med ordningsvakter på evenemanget.

All slags eldhantering är förbjuden på Sveaborg. Det är inte tillåtet att använda marschaller utomhus och inte heller att tända ljus i lokalerna. Endast elektriska lyktor och elektriska ljus är tillåtna. Förbudet gäller även alla former av pyroteknik, rökmaskiner och tomtebloss. Det är förbjudet att ordna privata fyrverkerier på Sveaborg. Rökning är tillåten endast utomhus.

Det enda undantaget från den här regeln beviljas professionella cateringföretag när det gäller bränslegel för värmebad. Professionella cateringföretag får under övervakning använda värmebad som fungerar med bränslegel i serveringen. Användningen förutsätter att personalen är på plats under hela den tid som bränslegelen används. Om kunden själv har hand om måltiden kan endast värmebad som fungerar med el användas.

Festlokalernas kök är uppvärmningskök. All stekning är förbjuden. Spisfläkten ska kopplas på. Brandvarnarna i historiska lokaler är känsliga, och felaktig användning av köket kan orsaka brandalarm.

Om kunden inte uppfyller hyresvillkoren i anvisningarna och villkoren har Förvaltningsnämnden för Sveaborg rätt att i efterskott debitera kunden för avtalsbrott. Som avtalsbrott räknas bland annat överskridna hyrestider och besök av servicepersonal eller väktare vid larm i samband med störningar som kunden orsakar. Vid överträdelser i anslutning till brandsäkerheten, till exempel på grund av användning av levande ljus eller rökning, debiterar vi alltid minst 500 €.

Avbokningsvillkor

Hyran för lokalen består av en reservations- och slutavgift. Då kunden bekräftar sin preliminära bokning, blir bokningen bindande. Vi skickar ut en faktura för reservationsavgiften per post. Slutavgiften faktureras cirka 1 månad före tillställningen. För bokningar som gjorts senare än 45 dygn före tillställningen faktureras hyresavgiften i sin helhet på en gång. Förvaltningsnämnden för Sveaborg har rätt att annullera reservationen om betalningarna i sin helhet inte har inkommit senast på förfallodagen.

Ifall kunden annullerar bokningen minst 6 månader före tillställningen, återbetalas 50 procent av reservationsavgiften. För avbokningar som sker mindre än 6 månader före tillställningen återbetalas reservationsavgiften inte.

Om kunden har betalat hela hyresavgiften, dvs. reservations- och slutavgiften, på förhand och sedan avbokar reservationen minst 1 månad före tillställningen, återbetalas den betalda slutavgiften. En administrationsavgift på 34 euro avdras från summan. I detta fall förlorar kunden reservationsavgiften. Vid avbokning senare än 30 dygn före tillställningen återbetalas inga avgifter.

Hyrestiden för tillställningen

Hyrestiden är kl. 9–17 i möteslokaler och kl. 10–01 i festlokaler. Larmet kopplas på automatiskt enligt dessa tider, utom i festlokaler efter kl. 02. Förberedelserna för tillställningen och tömning av lokalen ska ske inom hyrestiden. Den sista färjan från Sveaborg avgår kl. 02, och då ska festlokalerna senast vara tomma. Det är inte tillåtet att övernatta i lokalerna. Högljudd musik ska sluta kl. 24 i festlokalerna Pirunkirkko festsal, Tenaljen von Fersen och Kvarnsalen och kl. 01 i Krutkällaren. I Tenaljen von Fersen ska dörrar och fönster stängas kl. 22.

Om alla tider som avviker från detta ska överenskommas separat med försäljningstjänsten för mötes- och festlokaler. Andra personer har inte rätt att göra ändringar på hyrestiderna.

Nycklar

En del av hyreslokalernas lås är mekaniska och en del elektroniska. Hyrestagaren ska komma överens om hämtningen av nycklar/mottagningen av kod med förvaltningsnämnden för Sveaborgs försäljningstjänst för mötes- och festlokaler cirka en vecka före tillställningen. Nycklarna återlämnas antingen i den gråa nyckellådan som finns i lokalen eller vid turistinformationen i Strandkasernen under öppettiderna. Hyrestagaren är skyldig att låsa ytterdörrarna och stänga fönstren när han eller hon lämnar den hyrda lokalen. För borttappade nycklar debiterar vi hyrestagaren av lokalen de förorsakade kostnaderna (såsom byte och omläggning av lås).

Utrustning i lokalen

En separat förteckning av all utrustning för varje lokal finns på den finskspråkiga webbplatsen. Förteckningen innehåller också mått på utrustningen samt information om märken och modeller. Möbler får inte flyttas från en lokal till en annan (till exempel från festsalen Tenaljen von Fersen till Kvarnsalen) eller tas ut. Vänligen observera att det inte finns porslin i festlokalerna, i möteslokalerna finns det kaffeserviser. Kontakta försäljningstjänsten om ni behöver uppgifter om utrustningen på andra språk.

Utrustning och tjänster med tilläggsavgift som beställs separat

I tjänster med tilläggsavgift ingår bl.a. utplacering av möbler som ska beställas senast tre veckor före tillställningen hos försäljningstjänsten. Övriga tjänster och utrustning med tilläggsavgift samt prisuppgifter för dem anges i prislistorna på internetsidorna. I Tenaljen von Fersen ingår i priset en handikapphiss som beställs i förväg hos försäljningstjänsten (endast för transport av personer).

Städning

För extra städning av anmärkningsvärt nedsmutsade lokaler debiteras kunden enligt vår vid tidpunkten gällande prislista (från 65 €/timme). För bortforslande av föremål och sopor som kunden lämnat kvar i lokalerna debiteras 150 euro. Detta gäller även kundförråden i lokalerna. För extra städning av omgivningen som beror på tillställningen debiteras kunden enligt vår vid tidpunkten gällande prislista (från 65 €/timme).

Skydd av lokaler och ytor

Alla byggnader i Sveaborg är skyddade enligt lagen om fornminnen. I Tenaljen von Fersen kan man hänga upp dekorationer på stängerna på väggarna. Även krokarna och takkroken i Pirunkirkko festsal kan användas för dekorering. Dekorationerna samt fästanordningarna ska tas ner efter tillställningen.

Man får inte fästa, tejpa eller hänga något på byggnadernas ytter- och innerväggar. Invändig dekorering av lokalerna är endast tillåten om det sker utan att väggytorna skadas. Det är absolut förbjudet att använda tejp, häftmassa eller liknande. Det är också absolut förbjudet att använda rökmaskin i alla lokaler.

Förbjudna ämnen i lokalerna är ris, rosenblad, såpbubblor och serpentinspray. I oklara situationer vänligen kontakta Sveaborgs försäljningstjänst för konferens- och festlokaler.

Utomhuslokaler och -områden

På Sveaborg kräver all aktivitet som arrangeras utomhus tillstånd. Försäljningstjänsten för mötes- och festlokaler ger mer information om detta. Tillstånd för verksamhet som sker utomhus i anknytning till en hyrd mötes- eller festlokal ansöks hos försäljningstjänsten med en blankett som finns på internetsidan Priser, regler och tillstånd. Tillstånd ska ansökas minst en månad före tillställningen. Inga utomhuslokaler eller -områden ingår i hyran av mötes- eller festlokaler.

Det är inte tillåtet att ordna ytterligare utrymmen genom att sätta upp tält. Det är förbjudet att arrangera privata fyrverkerier vid Sveaborg. Marschaller får tändas under uppsikt och endast utanför festlokalen, förutsatt att ingen allmän varning för skogsbrand gäller.

Hänsyn till invånarna

Vid vistelse utomhus, musikspelning och när föremål packas ihop och transporteras bort efter avslutat evenemang är det viktigt att kl. 22.00–07.00 ta hänsyn till nattron bland invånarna i närområdet. Fönstren ska stängas senast klockan 22.00. Dörren till avsatsen för handikapphissen i samband med festlokalen Tenaljen von Fersen ska vara stängd under hela den tid som evenemanget pågår. Bostädernas gårdar och de närliggande grönsakslanden är privata områden som hyrestagarna av mötes- eller festlokalerna inte har tillgång till.

Guidning

Hyrestagaren av lokalen ska i första hand guida sina gäster till fest-/möteslokalen med hjälp av kartor. Det finns kartor på internetsidorna i avsnittet För besökare. Om guidning inte kan ordnas enbart med hjälp av kartor, kan man fästa några små vägvisare på vägskyltsstolpar. Hyrestagaren ska ta ned vägvisarna och fästanordningarna från stolparna omedelbart efter tillställningen. Det är absolut förbjudet att fästa vägvisare på fasader eller andra platser än vägskyltsstolpar.

Bil på Sveaborg

Hastighetsbegränsningen på Sveaborg är 20 km/h. På Vargön och Gustavssvärd är endast servicekörning tillåten. Servicekörningsrutterna och parkeringsplatserna har markerats på en servicekörningskarta som finns på vår webbplats. Mötes- och festlokalernas parkeringsplatser kan användas inom hyrestiden, om inte annat avtalats. Förhandsbokning av bilplats på färjan rekommenderas. Bokningar görs hos Sveaborgs Trafik Ab.

Eventuella tvister och skadeersättningsärenden behandlas i Helsingfors tingsrätt.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i dessa villkor.

Sveaborgs land- och vattenområde tillhör staten och förvaltas av Förvaltningsnämnden för Sveaborg, som är underställd undervisnings- och kulturministeriet. För att bevara fästningen, som skyddas av Unesco, och den känsliga naturen är begränsningarna strängare än i städernas övriga allmänna områden.

Sveaborg sköts enligt den höga kvalitetsnivå som förutsätts av områden på världsarvslistan. Även verksamhet som sker utomhus bör respektera dessa principer och vara av ett sådant slag att den inte äventyrar invånarnas eller besökarnas frid och inte heller skadar öarnas natur. Man kan inte arrangera tillställningar eller evenemang på Sveaborg utan markägarens tillstånd, ej heller resa tak, konstruktioner eller kontrollpunkter. Med denna blankett kan man ansöka om tillstånd för verksamhet som sker utomhus, när verksamheten anknyter till en hyrd fest- eller möteslokal. Försäljningstjänsten för mötes- och festlokaler ger tillståndet skriftligen. Arrangören bör ansöka om tillstånd minst en månad före evenemanget. Be försäljningstjänsten om ytterligare information och anvisningar.

Ansökan

Du kan hitta Sveaborgs kartor  här.