Världsarvet

Världsarvskonventionen

Världsarvet anses vara gemensam egendom för hela mänskligheten och därför är skyddet av det en uppgift för alla länder. Världsarvskonventionen är en internationell överenskommelse om att unika kultur- och naturarv ska skyddas och bevaras för kommande generationer.

UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, antog år 1972 konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv.

Syftet med världsarvskonventionen är att bevara olika nationers unika kultur- och naturarv, se till att det vårdas och uppskattas, och att information görs tillgänglig. Genom internationellt samarbete kan vi rädda, vårda och iståndsätta det universellt betydande kultur- och naturarvet.

De stater som ratificerat konventionen kan föreslå objekt som de vill ha med på världsarvslistan. Världsarvskommittén med 21 medlemsländer beslutar om vilka objekt som tas upp på listan. Kommittén följer upp tillståndet i världsarvsobjekten och fördelar pengar från världsarvsfonden.

Finland ratificerade världsarvskonventionen år 1987.