Suomenlinnan kirkko lautalta kuvattuna. Merisumu tuo kuvaan hyisen kylmän tunnelman.

Regler och anvisningar

Ordningsstadgan

Säkerhet

Besökarna rör sig på Sveaborg på eget ansvar. På Sveaborg finns farliga branter som till största delen är utan stängsel. Den livliga båttrafiken orsakar ställvis farligt höga vågor och strömmar vid stränderna. Föräldrar uppmanas att övervaka sina barn.Tillträde till byggplatser och särskilt avspärrade områden är förbjudet. All verksamhet som innebär risk för allmänhetens säkerhet eller som begränsar möjligheten att röra sig fritt är förbjuden. Det är förbjudet att väsnas så att invånarnas och besökarnas frid störs. Aktiviteter som orsakar oväsen är förbjudna klockan 22–07.

Skydd av byggnader och befästningsanläggningar

Sveaborgs byggnader och befästningsanläggningar är skyddade med stöd av lagen om fornminnen. Det är förbjudet att skada och klottra på byggnader, befästningsanläggningar och kanoner. Det är förbjudet att sätta upp affischer och skyltar.

Öppen eld och grillning

Det är förbjudet att göra upp öppen eld och att grilla, även med engångsgrill, på hela Sveaborgsområdet. Invånarna har rätt att grilla på sina tomter och på hyrt trädgårdsland.

Gatumusik och försäljning

Gatumusik och försäljning är förbjudna utan tillstånd av markägaren.

Berusningsmedel

Det är enligt ordningslagen förbjudet att inta berusningsmedel på allmänna platser i tätorter och i fordon i kollektivtrafik. Intagandet av alkoholdrycker samt vistelsen på platsen och beteendet som hör samman med intagandet av alkoholdrycker får inte hindra eller oskäligt försvåra andras rätt att använda platsen för dess egentliga ändamål. Intagande av alkoholdrycker på Sveaborg är förbjudet på vägar och vägkanter, på öppna platser som omges av byggnader, offentliga bryggor, i lekparker, på idrottsplanen, på badstranden och i närheten av hus.

Camping, tak och konstruktioner

Det är förbjudet att slå läger, resa tak, tält eller andra konstruktioner i terrängen eller att inhägna ett område för egen användning. Övernattning är möjlig enbart på Hostel Suomenlinna eller på Villa Silo. Det är förbjudet att vistas och slå läger på bostadshusens gårdar.

Motorfordon och cyklar

Användningen och parkeringen av motorfordon är begränsad. Sveaborg utvecklas som ett bilfritt område. Hastighetsbegränsningen på Sveaborg är 20 km/h. På Vargön och Gustavssvärd är enbart servicekörning tillåten. Man får cykla enbart på körvägarna. Vallarna är skyddade fästningskonstruktioner där cykling är absolut förbjuden.

Båtar

I Sveaborgs vattenområden är hastighetsbegränsningen 10 km/h, och det är förbjudet att orsaka svallvågor. Man kan komma med egen båt till Sveaborg, men man kan lägga i land endast i gästhamnen. De övriga bryggorna används av kollektivtrafiken, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet eller invånarna. Det är förbjudet att förtöja båtar på annat håll på Sveaborg på grund av vågorna från den livliga sjötrafiken.

Djur och växtlighet

Husdjur bör hållas kopplade och borta från lekplatser och badstränder. Personen som ansvarar för djuret bör plocka upp djurets avföring. Fåglar, deras bon och vilda djur får inte störas eller skadas.

På Sveaborg finns många sällsynta och fridlysta växter, träd och buskar. Dessa får inte plockas eller skadas. Det är förbjudet att bryta av grenar på syrenerna. För att skydda växtligheten rekommenderar vi att besökarna rör sig på de rutter som finns utmärkta på kartan.

Övervakningen av ordningsstadgan och följderna

Dessa ordningsstadgar har levererats till polisen, öarnas övriga myndigheter och invånarna. Polisen övervakar den allmänna ordningen. Också Förvaltningsnämnden för Sveaborg och de vaktbolag som har befullmäktigats av Förvaltningsnämnden övervakar att ordningsstadgan följs. Brott mot Sveaborgs ordningsstadga bestraffas enligt vad som stadgas i den lag eller föreskrift till vilken förseelsen hör.