Hållbar turism

Principer för hållbar turism

För att trygga hållbar turism är det nödvändigt att avtala om gemensamma principer för hållbar turism, genom vilka resmålen inklusive sina aktörer kan förpliktigas att handla så hållbart som möjligt.

Forststyrelsen har tillämpat principer för hållbar turism ända sedan 2004. Under 2015 inleddes samarbete med världsarvsobjekten i Finland i syfte att ta fram gemensamma principer. Man behövde sådana principer som även lämpade sig för kulturobjekt. Principerna blev färdiga 2016.

Numera har Unescos världsarvsobjekt och Forststyrelsens naturtjänster gemensamma principer för hållbar turism, och dessa följs i all egen verksamhet och samverkan med turismföretagare. Syftet med att man åtar sig att följa principerna är att garantera ekologisk, socio-kulturell och ekonomisk hållbarhet inom turism.

Vi främjar hållbar turism. Vi samarbetar så, att…

1. Vi stöder bevarandet av värdena i objekten och främjar skyddet av dem

 • Natur- och kulturvärdena är resans viktiga syfte
 • Vi informerar besökarna om objektets värden och skyddet av dem och uppmuntrar besökarna till att handla ansvarsfullt
 • Vi utvecklar tjänsterna och styr användningen enligt efterfrågan och objektets karaktär
 • Vi använder i huvudsak färdiga vandringsleder och befintlig serviceutrustning
 • I byggandet beaktar vi också de lokala natur- och kulturvärdena
 • Turismen äventyrar inte natur- och kulturvärdena och vi förutser och förebygger skadliga verkningar

2. Vi minimerar belastningen på miljön

 • Vi främjar möjligheterna att resa till objekten med allmänna kommunikationsmedel och utsläppssnålt
 • Vi förlänger besöken i turismområdet
 • Vi verkar energi- och materialeffektivt
 • Vi verkar som ett gott exempel i miljöfrågor
 • Vi gör det möjligt för besökarna att handla miljövänligt och uppmuntrar dem till det

3. Vi stärker den lokala anknytningen

 • Den lokala kunskapen, forskningsresultaten, erfarenheterna och kulturen är utgångspunkterna för utbudet av upplevelser
 • Guidningen är högklassig och aktörerna känner väl till området och de lokala förhållandena
 • Vi höjer värdesättningen av objektet med högklassigt producerade tjänster
 • Vi samarbetar med och erbjuder de lokala invånarna samt besökarna möjligheter att delta i vården och utvecklingen av objektet

4. Vi främjar välbefinnandet och hälsan som objekten skapar

 • Vi uppmuntrar besökarna till mångsidiga kultur- och naturupplevelser självständigt och under handledning
 • Vi garanterar att objekten och tjänsterna är trygga för besökarna
 • Våra tjänster främjar jämlikhet
 • Vi förbättrar besökarnas möjligheter att öka sitt sociala, psykiska och fysiska välbefinnande
 • Vi främjar de lokala invånarnas rekreation och förbättrar områdets levnadsförhållanden

5. Vi främjar tillväxten av den lokala ekonomin och skapandet av arbetsplatser

 • Vi erbjuder besökarna tjänster som är högklassiga och bygger på objektets dragningskraft
 • Vi idkar aktivt samarbete och är samtidigt klart medvetna om de olika aktörernas roller och ansvar i vården av objektet och produktionen av tjänster
 • Vi erbjuder information om objekten och tjänsterna i förväg, i en lättfattlig och intressant form i olika mediekanaler
 • Vi sporrar turisterna till att stanna längre i turismområdet

6. Vi informerar tillsammans om objektets värden och tjänster

 • Vi förbinder oss till objektets värden och grundläggande besked
 • Vi informerar enhetligt och ansvarsfullt olika målgrupper både i hemlandet och internationellt
 • Vi samlar respons från kunderna och aktörerna för att utveckla kundnöjdheten och verksamheten
 • Vi ordnar utbildnings- och samarbetsdagar mellan områdets aktörer
 • Vi sporrar aktörerna till att förbinda sig till dessa principer för den hållbar turism