Kustaanmiekan rantavarustus, taustalla Vallisaari.

Anvisningar

För evenemangsarrangörer

Sveaborgs land- och vattenområde tillhör staten och förvaltas av Förvaltningsnämnden för Sveaborg, som är underställd undervisnings- och kulturministeriet. För att bevara fästningen, som skyddas av Unesco, och den känsliga naturen är begränsningarna strängare än på städernas övriga allmänna områden. Sveaborg sköts enligt den höga kvalitetsnivå som förutsätts av områden på världsarvslistan. Även programutbudet på Sveaborg bör respektera dessa principer och vara sådana att de inte äventyrar invånarnas eller besökarnas frid och inte heller skadar öarnas natur.

Tillståndsplikt

Man får inte arrangera tillställningar eller evenemang på Sveaborg utan markägarens tillstånd, ej heller resa tak, konstruktioner eller kontrollpunkter. Tillstånd behövs alltid när ett program som förutsätter reservation eller inhägnad av ett område, konstruktioner eller möbler eller som orsakar oväsen eller annars är störande ingår i tillställningen. På Sveaborg är övernattning möjlig enbart på Hostel Suomenlinna eller på Villa Silo. Det är förbjudet att slå läger inom hela Sveaborgsområdet.

Publikevenemang kräver även andra myndighetstillstånd. Ytterligare information om dessa fås på räddningsverkets webbplats. Förvaltningsnämnden för Sveaborg följer med responsen från tillställningar och evenemang och upprätthåller ett register över arrangörerna. Av förseelser följer ett förbud att fungera som arrangör på Sveaborg.

Kultur- och fritidssektorn på Helsingfors stad ansvarar för uthyrningen av Sveaborgs idrottsplan. Om man vill resa tak eller arrangera bespisning på idrottsplanen bör man också skaffa tillstånd av Förvaltningsnämnden för Sveaborg.

Att resa tak

Tillstånd att resa tält och tak beviljas enbart för publikevenemang såsom konserter och teaterföreställningar. För privata evenemang kan tillstånd inte beviljas. För tält- och takplatser ingås ett skriftligt hyresavtal och en hyra för uteområde uppbärs. För aktiviteter utomhus, såsom uppgiftsbanor och utespel, kan tillstånd beviljas också för företag och privatpersoner. Sveaborgs restauranger har rätt att taklägga sina gårdar tillfälligt utan separat tillstånd. Restaurangerna har dock en skyldighet att anmäla sådana evenemang till Förvaltningsnämnden för Sveaborg i förväg.

Man ansöker skriftligen om tillstånd från Förvaltningsnämnden för Sveaborg (tilavuokra@suomenlinna.fi). Tillstånd för publikevenemang söks senast en månad innan evenemanget och tillstånd för privata tillställningar senast två veckor före tillställningen. Utomhusevenemang som har beviljats tillstånd antecknas i Förvaltningsnämnden för Sveaborgs evenemangskalender.

Evenemangens natur

Tillställningar och evenemang som arrangeras utomhus bör respektera områdets historiska miljö och den värdighet som Unescos världsarvslista medför samt invånarnas hemfrid.

All verksamhet som innebär risk för allmänhetens säkerhet eller som begränsar möjligheten att röra sig fritt (t.ex. inhägnad av området) är förbjuden. Kastgrenar, såsom pilkastning och boboll, får endast utövas på idrottsplanen, som hyrs ut av kultur- och fritidssektorn på Helsingfors stad, eller på Paradplanen, som hyrs ut av Förvaltningsnämnden för Sveaborg. Skyttegrenar, såsom skytte med kulvapen samt bågskytte, är förbjudna.

Säkerhet

Besökarna rör sig på Sveaborg på eget ansvar. På Sveaborg finns farliga branter som enbart till viss del är försedda med stängsel. Den livliga båttrafiken orsakar ställvis farligt höga vågor på stränderna. Tillträde till byggplatser och särskilt avspärrade områden där det kan finnas risk för ras i konstruktionerna är förbjudet. Innehavaren av tillståndet att använda uteområdet ansvarar för det område som tillståndet gäller under användningstiden.

Tillståndsinnehavaren ansvarar även för att området är städat efter användningen och är skyldig att föra alla sopor till soptunnor samt vid större evenemang att transportera bort avfallet från Sveaborg på egen bekostnad. Marken och växtligheten får inte skadas. Om villkor och ansvar avtalas noggrannare i ett skriftligt hyresavtal eller tillstånd för användning av uteområdet.

Byggnader, befästningsanläggningar och minnesmärken

Med stöd av lagen om fornminnen är det förbjudet att skada och klottra på byggnader, befästningsanläggningar och kanoner. Det finns två gravvårdar på Vargön, Ehrensvärds grav på Borggården och De stupades minnesmärke öster om Pipers park. Griftefriden bör respekteras. Kungsporten kan inte användas som evenemangsplats på grund av dess nationella betydelse.

Växtlighet

På Sveaborg finns många sällsynta och fridlysta växter. Dessa får inte plockas eller skadas. För att skydda växtligheten rekommenderar vi att grupper rör sig enbart på de rutter som finns utmärkta på kartan.

Motorfordon och cyklar

Användningen och parkeringen av motorfordon är begränsad. Sveaborg är ett bilfritt område, och den lokala hastighetsbegränsningen för servicekörningar är 20 km/h. På Vargön och Gustavssvärd är enbart servicekörning tillåten. Servicekörningen för de tillställningar och evenemang som har beviljats tillstånd sker på de utmärka rutterna för servicekörning och parkeringen på de utmärkta parkeringsplatserna. Behovet av servicekörning utreds i ansökan om användningstillstånd för uteområden. Bilarna förs till Sveaborg med färja. Bilplatserna reserveras vid Sveaborgs Trafik Ab. Transporten är avgiftsbelagd.

Man får cykla enbart på körvägarna. Vallarna är skyddade fästningskonstruktioner, där cykling är förbjuden.

Båtar och vattentransport

Man kan komma med egen båt till Sveaborg. Förtöjning är tillåten endast i gästhamnen. De övriga bryggorna används av kollektivtrafiken, försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och invånarna. Det är förbjudet att förtöja båtar på annat håll på Sveaborg på grund av vågorna från den livliga sjötrafiken. I Sveaborgs vattenområden är hastighetsbegränsningen 10 km/h, och det är förbjudet att orsaka svallvågor.

Chartrade sjötransporter kan ta i land vid Artillerivikens västra och nordvästra brygga för av- och påstigning av passagerare och vid huvudbryggan på Stora Östersvartön, med undantag av platsen för HRT:s färja och arméns bryggplats. Bryggan på Artilleriviken östra strand (Artillerivikens brygga) och Gustavssvärds brygga är reserverade för reguljärtrafik.

Aktiviteter som orsakar oväsen

Vid framförande av högljutt program bör man ta invånarnas och besökarnas frid i beaktande. Man får inte orsaka oväsen mellan klockan 22 och 07. För användning av ljudanläggning, megafon eller dylikt bör man ansöka om markägarens tillstånd. Utomhusevenemangen bör sluta senast klockan 22.

Öppen eld och grillning

Det är förbjudet att göra upp eld och att grilla inom hela Sveaborgsområdet. Det är förbjudet att placera ut marschaller längs de allmänna promenadvägarna, men marschaller får användas utanför restaurangerna under övervakning. Restaurangerna har rätt att grilla på sina terrasser. Invånarna får grilla på sina tomter och trädgårdsland.

Fyrverkeri och historisk skjutuppvisning

Det är förbjudet att arrangera privata fyrverkerier på Sveaborg. För att arrangera fyrverkerier vid publikevenemang krävs alltid tillstånd från både räddningsverket och Förvaltningsnämnden för Sveaborg.

Även övrig verksamhet som orsakar oväsen, såsom historiska skjutuppvisningar, förutsätter markägarens tillstånd. Arrangören ansöker skriftligen om tillstånd senast två veckor före evenemanget. Arrangören bör även ha en giltig licens för de vapen som används i uppvisningen.

Alkoholdrycker

Intagande av berusningsmedel är förbjudet på Sveaborg på vägarna, gårdarna, bryggorna, i lekparkerna, på idrottsplanen, på badstranden, på bostadsområdena samt på färjorna och i vattenbussarna. Utanför de ovannämnda områdena är intagande av alkoholdrycker möjligt enligt lag, såtillvida att vistelsen på platsen och beteendet som hör samman med intagandet inte förhindrar eller oskäligt försvårar andras rätt att använda platsen för dess egentliga ändamål.

Reklam och vägskyltar

Om vägskyltar och reklam längs vägen till platsen för ett publikevenemang eller en privat tillställning som har beviljats tillstånd avtalas med Förvaltningsnämnden för Sveaborg. Det är förbjudet att sätta upp reklam och vägskyltar på fasaderna. Förvaltningsnämnden för Sveaborg lånar ut ställningar och ger råd i ärenden som gäller reklam och vägskyltar. Arrangören bör avlägsna all reklam och alla vägskyltar omedelbart efter att tillställningen har avslutats.

Kontaktuppgifter

  • Hyrning av Sveaborgs idrottsplan från Helsingfors Stad: liikuntapaikkavaraukset(at)hel.fi eller +358 (0)9 310 87800