Världsarvet

Världsarvet i Finland

Det finns sju världsarvsobjekt i Finland: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki, Struves meridianbåge och Kvarkens skärgård.

Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarvsobjekt, alla andra hör till kulturarv.

Andra världsarvsobjekt i Finland

Gamla Raumo

Gamla Raumo är det största enhetliga trästadsområde som bevarats i Norden. Det utgör fortfarande en levande del av staden, ett ställe där folk bor och lever, handlar, arbetar och idkar sina fritidsintressen året om i en historisk miljö. Gamla Raumo togs upp på världsarvslistan år 1991.

Petäjävesi gamla kyrka

Petäjävesi gamla kyrka är ett byggnadsminne över nordisk träkyrkoarkitektur. Kyrkan, som byggdes år 1763–1765, utgör ett exempel på hur lokala byggmästare tillämpade den europeiska kyrkoarkitekturens stildrag långt borta från den västerländska kulturens och den lutheranska kyrkans centrum, och dessutom anpassade dem till traditionellt timmerbyggande. Kyrkan togs upp på världsarvslistan år 1994.

Verla träsliperi och pappfabrik

Verla är ett välbevarat exempel på småskalig industri som uppkom på landsbygden och var mycket lönsam under 1800-talet och början av 1900-talet i norra Europa och i Nordamerika. Endast några få av dessa tidiga industrisamhällen har bevarats till våra dagar. Verla togs upp på världsarvslistan år 1996.

Sammallahdenmäki

Rösgravfältet Sammallahdenmäki är en unik helhet som vittnar om trosuppfattningar och begravningssätt hos en grupp människor som levde i västra Finland under den skandinaviska bronsåldern och den tidiga järnåldern (1500–50 f.Kr.). Sammallahdenmäki togs upp på världsarvslistan år 1999 som Finlands första förhistoriska arkeologiska objekt.

Struves meridianbåge

Struves meridianbåge var den första långa och exakta gradmätningen som hjälpte till att bestämma jordens form. Den representerar vetenskapens och teknikens historia. Struves meridianbåge upptogs på världsarvslistan år 2005 som ett gemensamt världsarvsobjekt för Finland och nio andra länder.

Kvarkens skärgård

Kvarkens skärgård och Höga Kusten i Sverige utgör ett gränsöverskridande världsarv som är gemensamt för Finland och Sverige. De är unika exempel på pågående geologiska och biologiska processer där landhöjningsfenomenet präglat landskapet. Kvarkens skärgård togs upp på världsarvslistan år 2006 som Finlands första världsnaturarv.

Material med anknytning till världsarvet

På webbplatsen Lär dig om världsarv! har man samlat material som stöd för världsarvspedagogik och den grundläggande utbildningen. Webbplatsen är avsedd som materialbank för lärare eller för att sätta sig in i världsarvet, hållbar utveckling och immateriellt kulturarv.

Utställningen Vårt gemensamma världsarv, som turnerar mellan världsarvsobjekten, finns även som webbutställning. Utställningen fungerar utmärkt som till exempel en förhandsintroduktion innan man besöker objektet, såväl för den enskilda besökaren som för skolklasser eller familjer. På webbplatsen hittar du uppgiftspaket och svarsmodeller.

Föreningen för Finlands Världsarv

Föreningen för Finlands världsarv grundades 2016 i Vasa. Föreningens syfte är att utveckla och öka samarbetet mellan världsarvsobjekten, deras påverkan och attraktivitet samt öka objektens kunnande och resurser. Föreningen främjar förverkligandet av den internationella världsarvskonventionen. Föreningen representerar Finlands världsarvsobjekt på nationell, nordisk och internationell nivå. Läs mera on föreningen för Finlands Världsarv.

Läs mer on objekten från en gemensam broschyr om de finska världsarvsobjekten.

Gemensam webbplats av finska värdsarvobjekten

Webbplatsen har information om alla finska objekten.

Världsarvet Sveaborg

Sveaborgs fästning togs upp på UNESCOs lista över världsarv som ett unikt minnesmärke för militärarkitektur.