Kävijöitä Kustaanmiekan valleilla iltahämärässä.

Anvisningar

Anvisningar för kamerateam

Sveaborg är Unescos världsarvsobjekt. De som planerar att filma på Sveaborg ska beakta Sveaborgs särdrag som historisk sjöfästning, boplats och sevärdhet för många olika slags besökare.

För att fästningen och dess värdefulla natur ska bevaras samt för att filmningar inte ska störa invånare eller besökare på ön, har vi sammanställt instruktioner för filmteam.

Då du planerar filmningar ska du vänligen agera såsom du vill att andra skulle agera, så att alla Sveaborgsbesökare får njuta av ett trevligt besök på ön.

Under inga omständigheter beviljas tillstånd att filma i Sveaborgs tunnel. Tunneln som tar stadens infrastruktur till Sveaborg är endast avsedd för teknisk service av tunneln och räddningskörningar till Sveaborg. Tunneln används endast vid absolut nödvändiga fall, varken media eller allmänheten har tillträde till tunneln. Förvaltningsnämnden för Sveaborgs kommunikation levererar vid behov bild- och filmmaterial som presenterar tunneln.

På utomhusområden får man filma, om

 • man på grund av filmningarna inte behöver spärra av några områden
 • filmningarna sker kl. 7–22
 • man agerar i enlighet med lagen om fornminnen, utan att skada fästningens mark, konstruktioner eller natur
 • man håller vägar och farleder tillgängliga; dessa är också räddningsvägar
 • man inte stör sedvanlig verksamhet eller sedvanliga evenemang på fästningen
 • man respekterar invånarnas hemfrid
 • man respekterar den personliga integriteten och inte filmar gårdsområden
 • man inte filmar myndigheters, försvarsmaktens eller industriell verksamhet, såsom områden med byggarbeten eller där torrdockan verkar
 • man inte använder tung filmningsutrustning, såsom skenor eller kranar
 • man inte använder öppen eld, skjutvapen, explosiva ämnen
 • man inte på grund av filmningar behöver specialarrangemang, såsom personalutrymmen, elektricitet osv.

Iaktta

Filmning inomhus

Viktig information om säkerheten

 • Filmteamen rör sig på eget ansvar.
 • Filmteamen ska beakta sin egen och andras säkerhet.
 • Fästningskonstruktioner, murar och vallar saknar på många ställen stängsel.
 • Det kan finnas risk för att trilla ned på oväntade ställen.
 • I synnerhet vintertid är det ställvis halt i fästningen.
 • Fartygen orsakar kraftiga strömningar till sjöss. Ha uppsikt över sjötrafiken när du rör dig på stranden.

När behövs tillstånd för filmning?

Filmningar som avviker från det ovannämnda är möjliga endast i undantagsfall. I sådana fall ska tillstånd sökas hos Förvaltningsnämnden för Sveaborg, som beviljar eller avslår tillståndet från fall till fall. Filmningstillstånd kan också beviljas för filmningar som stödjer världsarvsobjektets värden, till exempel det lokala samfundets verksamhet, historia eller åretruntverksamhet.

Om tillstånd behövs, fyll i blanketten för tillstånd för filmning.

Vänligen fyll i alla punkter och ge så exakta uppgifter som möjligt. Då sker handläggningen snabbare.

 • Du ska kontakta oss minst 30 dygn före de planerade filmningarna.
 • Ansökningar om tillstånd handläggs i den ordning de inkommer. Ett beslut ges senast inom två veckor efter det att blanketten mottagits eller från det datum då nödvändiga tilläggsupplysningar har mottagits.
 • Till dem som beviljas tillstånd ger förvaltningsnämnden till exempel uppgifter, om hur de ska agera i fästningen så att den inte skadas och med respekt för världsarvsvärdet samt hur tidsscheman för filmningar anpassas till annan verksamhet i fästningen (byggplatser, evenemang, andra filmningar).

Vi önskar er framgång i planeringen av filmningarna!

 • Under sommarveckoslut samt soliga vår- och sommardagar har fästningen många besökare, och då kan det vara svårt att hitta lugna platser för filmningar. Kan filmningarna eventuellt göras under andra tider på året eller dygnet?
 • Sveaborg utvecklas som ett bilfritt område, vänligen ordna filmningarna utan motorfordon.
 • Respektera alla besökare och det gemensamma världsarvet.
 • Beakta anvisningarna och områden där det är förbjudet att filma med drönare.
 • Utnyttja lokala tjänster såsom caféer och restaurang under filmningsdagen.
 • Gårdar och privatområden
 • Torrdockans område, som är ett område med industriell verksamhet och på myndighetsområden där det är förbjudet att röra sig.
 • Ovanpå krutkällare av säkerhetsskäl
 • Sjökrigsskolans område av myndighetsskäl
 • Stora Borggården och Ehrensvärds grav; respektera gravfriden; platsen hör också till de mest populära sevärdheterna, som alla ska ha fritt tillträde till
 • Kungsporten; ett nationellt värdefullt monument som ska respekteras; platsen hör också till de mest populära sevärdheterna, som alla ska ha fritt tillträde till
 • Minnesplatsen för fånglägret; ombedes att fredas från filmningar för att respektera minnet av de människor som var på fånglägret i Sveaborg åren 1918–1919