Kestävä matkailu

Kestävän matkailun periaatteet

Matkailun kestävyyden turvaamiseksi on välttämätöntä sopia yhteisistä kestävän matkailun periaatteista, joiden avulla matkailukohteet yrittäjineen voidaan sitouttaa mahdollisimman kestävään toimintaan.

Kestävän matkailun periaatteet ovat olleet käytössä Metsähallituksella jo vuodesta 2004 lähtien. Vuonna 2015 alkoi yhteistyö Suomen maailman­perintö­kohteiden kanssa yhteisten periaatteiden kehittämiseksi. Tarvittiin sellaiset periaatteet, jotka sopivat myös kulttuuri­kohteisiin. Periaatteet valmistuivat vuonna 2016.

Nykyään UNESCOn maailman­perintö­kohteilla ja Metsähallituksen luontopalveluilla on Suomessa on yhteiset kestävän matkailun periaatteet, jotka otetaan huomioon kaikessa omassa toiminnassa ja yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa. Periaatteisiin sitoutumalla pyritään takaamaan matkailun ekologinen, sosio-kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys.

Edistämme kestävää matkailua. Teemme tämän yhteistyössä siten, että…

1. Tuemme kohteiden arvojen säilymistä ja edistämme niiden suojelua

 • Luonto- ja kulttuuriarvot ovat tärkeä matkan syy
 • Kerromme kävijöille kohteen arvoista ja niiden suojelusta ja kannustamme heitä toimimaan vastuullisesti
 • Kehitämme palveluja ja ohjaamme käyttöä kysynnän ja kohteen luonteen mukaan
 • Käytämme pääsääntöisesti valmiita kulkureittejä ja olemassa olevaa palveluvarustusta
 • Rakentamisessa otamme huomioon myös paikalliset luonto- ja kulttuuriarvot
 • Matkailu ei vaaranna kohteen luonto- ja kulttuuri­arvoja, ja haitallisia vaikutuksia ehkäisemme ennakoivasti

2. Minimoimme ympäristön kuormitusta

 • Edistämme mahdollisuuksia matkustaa kohteelle julkisin kulkuvälinein ja vähäpäästöisesti
 • Kasvatamme viipymää matkailualueella
 • Toimimme energia- ja materiaalitehokkaasti
 • Toimimme hyvänä esimerkkinä ympäristöasioissa
 • Mahdollistamme ja kannustamme kävijöitä toimimaan ympäristö­ystävällisesti

3. Vahvistamme paikallisuutta

 • Paikallinen tietämys, tutkimustieto, kokemukset ja kulttuuri ovat lähtökohta elämysten tarjonnassa
 • Opastus on laadukasta ja toimijat tuntevat hyvin alueen sekä paikalliset olot
 • Lisäämme kohteen arvostusta laadukkaasti tuotetuilla matkailupalveluilla
 • Toimimme yhteistyössä ja tarjoamme paikallisille asukkaille sekä kävijöille mahdollisuuksia osallistua kohteen hoitoon ja kehittämiseen

4. Edistämme kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä

 • Kannustamme kävijöitä monipuolisiin, omatoimisiin ja ohjattuihin luonto- ja kulttuurielämyksiin
 • Varmistamme kohteiden ja palveluiden kävijäturvallisuuden
 • Palvelumme edistävät tasa-arvoa
 • Parannamme kävijöiden mahdollisuuksia lisätä sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiaan
 • Edistämme paikallisten asukkaiden virkistäytymistä ja parannamme alueen elinolosuhteita

5. Edistämme paikallis­taloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista

 • Tarjoamme kävijöille laadukkaita ja kohteen vetovoimalle rakentuvia palveluja
 • Teemme aktiivista yhteistyötä pitäen selvänä toimijoiden roolit ja vastuut kohteen hoidossa ja palveluiden tuottamisessa
 • Tarjoamme tietoa kohteista ja palveluista ennakkoon, helposti ja kiinnostavassa muodossa eri viestintäkanavissa
 • Innostamme matkailijoita viipymään pidempään matkailualueella

6. Viestimme yhdessä kohteen arvoista ja palveluista

 • Sitoudumme kohteen arvoihin ja perusviesteihin
 • Viestimme yhdenmukaisesti ja vastuullisesti eri kohderyhmille sekä kotimaassa että kansainvälisesti
 • Keräämme palautetta sidosryhmiltä asiakastyytyväisyyden sekä toiminnan kehittämiseksi
 • Järjestämme koulutus- ja yhteistyötilaisuuksia alueen toimijoiden kesken
 • Kannustamme toimijoita sitoutumaan näihin kestävän matkailun periaatteisiin