Maailmanperintö

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Maailmanperintökohdetta restauroi, ylläpitää ja hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Suomenlinnan hoitokunta. Maailmanperintösopimus velvoittaa Suomen valtiota huolehtimaan Suomenlinnan säilymisestä mahdollisimman autenttisena. Maailmanperintökohteen isäntänä hoitokunta kantaa vastuuta linnoituksen ja siihen liittyvien historiallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilyttämisestä myös tuleville sukupolville.

Suojelutyötä ohjaavat hoitosuunnitelma sekä käyttösuunnitelma. Vuonna 2018 laaditaan uusi suunnitelma, yksi Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa luodaan linjat Suomenlinnan tulevaisuudelle.

Uuden hoito- ja käyttösuunnitelman tekeminen

Vuonna 2018 alettiin työstää hoito- ja käyttösuunnitelmaa (HKS), joka on linkki Suomenlinnan hoidon pitkässä ketjussa. HKS-työssä huomioidaan aiemmat Suomenlinnan hoitoa ja käyttöä linjaavat suunnitelmat sekä yhteiskunnan muuttuminen.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa tehdään yhdessä kumppanien kanssa, ja siinä luodaan suuntaviivat Suomenlinnan tulevaisuudelle.

Lue lisää HKS-työstä ja sen taustoista. Linkki aukeaa Suomenlinnan hoitokunnan sivustolle uuteen välilehteen.

Ympyrägraafi HKS-työstä

Prosessikaavio uudesta hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Aiempi hoitosuunnitelma ja käyttösuunnitelma

Suojelutyötä on ohjannut Suomenlinnan hoitosuunnitelma ja siihen kuuluva erillinen toimenpideohjelma, jossa on määritetty suunnitelman konkreettiset toimenpiteet aikatauluineen. Linkit ovat pdf-tiedostoja ja ne aukevat uudessa välilehdessä.

Historia ja nykytila

Nyt tehtävä hoito- ja käyttösuunnitelma on yksi linkki Suomenlinnan hoidon pitkässä ketjussa. HKS-työssä huomioidaan aiemmat Suomenlinnan hoitoa ja käyttöä linjaavat suunnitelmat sekä yhteiskunnan muuttuminen. Hoito- ja käyttösuunnitelma koostuu neljästä osasta.

Tulevaisuuden suuntaviivat

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on linjattu Suomenlinnalle tulevaisuuden suuntaviivat. Suomenlinnan hoitokunnan työtä ohjaava johtokunta vahvisti ne marraskuussa 2018. Suuntaviivoja laadittiin työpajoissa läpi vuoden 2018 laajan verkoston kanssa. Työ jatkuu toimenpideohjelman laatimiseen ja sen jälkeen seurantaan ja kehittämiseen. Hoito- ja käyttösuunnitelmatyö on jatkuva prosessi, jota työstetään jatkuvasti eteenpäin.

Toimenpideohjelma

Hoito- ja käyttösuunnitelma tähtää hyvinvoivan Suomenlinnan säilyttämiseen jälkipolville. Työtä tehdään yhdessä laajan verkoston kanssa prosessina, joka etenee koko ajan.

Seuranta ja kehittäminen

HKS-työ alkoi pohtimalla Suomenlinnan historiaa ja nykytilannetta, jotta saatiin luotua tulevaisuuden perustukset. Näiden perusteella yhdessä laajan verkoston kanssa luotiin Suomenlinnan tulevaisuudelle suuntaviivat. Niiden pohjalta laaditaan arviolta vuoden 2019 aikana toimenpideohjelma, jossa mietitään miten laadittuihin tavoitteisiin päästään.