Kustaanmiekan rantavarustus, taustalla Vallisaari.

Ohjeet

Tapahtumien järjestäjille

Suomenlinnan maa- ja vesialue kuuluu valtiolle, ja sitä hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Suomenlinnan hoitokunta. Unescon suojeluksessa olevan linnoituksen ja herkän luonnon säilyttämiseksi rajoitukset ovat tiukemmat kuin kaupunkien yleisillä alueilla. Suomenlinnaa hoidetaan noudattaen maailmanperintö­kohteen aseman edellyttämää korkeaa laatutasoa. Myös Suomenlinnan tapahtuma­tarjonnan tulee kunnioittaa näitä periaatteita ja olla sellaista, että se ei vaaranna asukkaiden ja vierailijoiden rauhaa eikä vahingoita saarien luontoa.

Luvanvaraisuus

Suomenlinnassa ei saa järjestää tilaisuuksia tai tapahtumia tai pystyttää katoksia, rakenteita tai tehtävärasteja ilman maanomistajan lupaa. Lupa tarvitaan aina kun tilaisuuteen liittyy ohjelmaa, joka edellyttää alueen varaamista, rajaamista, rakenteita tai kalusteita, aiheuttaa meteliä tai muuta häiriötä. Yöpyminen Suomenlinnassa on mahdollista ainoastaan Villa Silossa tai Hostel Suomenlinnassa. Lue lisää Villa Silosta tai Hostel Suomenlinnasta. Leiriytyminen on kielletty koko Suomenlinnan alueella.

Yleisötapahtumat vaativat myös muita viranomaislupia, joista on lisätietoja pelastuslaitoksen sivuilla. Siirry pelastuslaitoksen verkkosivuille tästä. Suomenlinnan hoitokunta seuraa tilaisuuksista ja tapahtumista tulevaa palautetta ja ylläpitää rekisteriä tapahtumien järjestäjistä. Rikkomuksista seuraa kielto toimia tilaisuuksien järjestäjänä Suomenlinnan alueella.

Suomenlinnan urheilukentän vuokraamisesta vastaa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Siirry Helsingin kaupungin sivuille tästä. Jos urheilukentälle halutaan pystyttää katoksia tai järjestää ruokailua, tulee lupa hankkia myös Suomenlinnan hoitokunnalta.

Katosten pystytys

Teltta- ja katoslupia myönnetään ainoastaan harkinnan varaisesti yleisö­tapahtumiin kuten konsertteihin ja teatteri­esityksiin. Yksityisiin tapahtumiin ei lupia voida myöntää. Ulkona tapahtuvaan toimintaan kuten tehtäväratoihin ja ulkopeleihin voidaan myöntää lupia myös yrityksille ja yksityishenkilöille. Suomenlinnan ravintoloilla on oikeus kattaa piha-alueensa tilapäisesti ilman erillistä lupaa. Ravintoloilla on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa etukäteen tällaisista tapahtumista Suomenlinnan hoitokunnalle.

Luvat haetaan Suomenlinnan hoitokunnalta kirjallisesti osoitteesta tapahtumat (at) suomenlinna.fi. Yleisötilaisuuden lupa haetaan vähintään kuukautta ennen tilaisuutta ja yksityistilaisuuden vähintään kahta viikkoa ennen tilaisuutta. Luvan saaneet ulkotapahtumat kirjataan Suomenlinnan hoitokunnan ulkotapahtuma­kalenteriin. Tällä varmistetaan ettei päällekäisyyksiä tule.

Tilaisuuksien luonne

Ulkona järjestettävien tilaisuuksien ja tapahtumien tulee kunnioittaa alueen historiallista miljöötä ja Unescon maailmanperintö­kohteen arvokkuutta sekä asukkaiden kotirauhaa.

Kaikki yleisön turvallisuutta uhkaava tai vapaata liikkumista rajoittava toiminta (esim. alueen aitaaminen) on kielletty. Heittolajeja kuten tikanheitto ja pesäpallo voidaan harjoittaa ainoastaan urheilukentällä, jota vuokraa Helsingin kaupungin liikunta­virasto tai Paraati­kentällä, jota vuokraa Suomenlinnan hoitokunta. Ammuntalajit kuten kuula-­ammunta ja jousi­ammunta ovat kiellettyjä.

Turvallisuus ja vastuut

Kävijät liikkuvat Suomenlinnassa omalla vastuullaan. Suomenlinnassa on vaarallisia jyrkänteitä, jotka on aidattu vain osittain. Vilkas meriliikenne aiheuttaa paikoittain vaarallisen korkeita aaltoja rannoille. Rakennustyömaille ja erikseen suljetuille alueille, joilla saattaa olla sortumavaarassa olevia rakenteita, on pääsy kielletty. Ulkoalueen käyttöluvan haltija on vastuussa käytettävästä alueesta käyttöajan.

Luvan haltija on velvollinen tutustumaan Suomenlinnan sääntöihin ja ohjeisiin sekä perehdyttämään tilaisuuden vastuuhenkilöt.

Yksityis­tilaisuuden järjestäjä vastaa alueen siisteydestä käytön jälkeen ja on velvollinen toimittamaan kaikki jätteet alueen jäteastioihin jätelain mukaisia lajitteluvelvoitteita noudattaen.

Tapahtuma­järjestäjän tulee toimittaa kaikki jätteet omalla kustannuksellaan pois Suomenlinnan alueelta. Mikäli tapahtumajärjestäjä ei erityisestä syystä pysty vastaamaan jätteiden keruusta ja poiskuljetuksesta, tulee jätehuollon kustannusjaosta tehdä erillinen sopimus Suomenlinnan hoitokunnan kanssa.

Tilaisuuksien järjestelyt ja tilaisuudet eivät saa vahingoittaa Suomenlinnan maapohjaa.

Luvan haltija on vastuussa alueen luvan mukaisesta käytöstä. Suomenlinnan hoitokunnalla on oikeus laskuttaa luvan haltijaa luvan vastaisesta toiminnasta kuten jätteiden keräämisestä ja kuljetuksesta tai maapohjan korjauskustannuksista. Mahdolliset riita- ja vahingonkorvausasiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Rakennukset, linnoituslaitteet ja hautamuistomerkit

Muinais­muistolain perusteella rakennusten, linnoitus­laitteiden ja tykkien vahingoittaminen ja töhriminen on kielletty. Susisaarella on kaksi hautamuisto­merkkiä, Ehrensvärdin hauta Linnanpihalla ja Kaatuneiden hautamuisto­merkki Piperin puiston itäpuolella. Hautarauhaa tulee kunnioittaa. Kuninkaan­porttia ei voi käyttää tapahtuma­paikkana siihen liittyvän kansallisen merkittävyyden vuoksi.

Kasvisto

Suomenlinnan kasvillisuudessa on useita harvinaisia ja rauhoitettuja lajeja. Niitä ei saa poimia eikä vahingoittaa. Puiden ja pensaiden, kuten esim. syreenien oksia ei saa katkoa eikä kerätä. Kasviston suojelemiseksi suosittelemme liikkumista karttoihin merkityillä kulkureiteillä.

Moottoriajoneuvot ja polkupyörät

Moottoriajo­neuvojen käyttö ja pysäköinti on rajoitettua. Suomenlinnaa kehitetään autottamana alueena ja alueellinen nopeusrajoitus huoltoajolle on 20 km/h. Susisaaren ja Kustaanmiekan alueella on ainoastaan huoltoajo sallittua. Luvan saaneiden tilaisuuksien ja tapahtumien huoltoajo tapahtuu merkityillä huoltoajo­reiteillä ja pysäköinti merkityillä pysäköinti­paikoilla. Huoltoajotarve selvitetään ulkoalueen käyttölupa­hakemuksessa. Autot tuodaan Suomenlinnaan lautalla. Varaa autopaikka Suomenlinnan Liikenne Oy:ltä. Kuljetus on maksullista.

Pyöräily on sallittu ainoastaan ajoteillä. Vallit ovat suojeltuja linnoitusrakenteita, joiden päällä pyöräily on kielletty.

Veneily ja vesikuljetukset

Suomenlinnaan voi tulla omalla veneellä. Rantautuminen on mahdollista vain vierassatamaan. Lue lisää vierassatamasta. Muut laiturit ovat julkisen liikenteen, puolustus­voimien, rajavartio­laitoksen ja asukkaiden käytössä. Veneiden kiinnittäminen muualle Suomenlinnaan on kiellettyä vilkkaan meriliikenteen aiheuttaman aallokon vuoksi. Suomenlinnan vesialueella on 10 km/h nopeusrajoitus ja aaltojenaiheuttamis­kielto.

Tilausvesibussi­kuljetukset voivat rantautua matkustajien lastauksen tai purun ajaksi Tykistölahden läntiseen ja luoteiseen laituriin sekä Ison Mustasaaren päälaituriin lukuun ottamatta HKL:n lautan paikkaa ja armeijan laituripaikkaa. Tykistölahden itärannan laituri ja Kustaanmiekan laituri on varattu vuoroliikenteelle.

Melua aiheuttava toiminta

Kovaäänisen ohjelman esittämisessä on otettava huomioon asukkaiden ja kävijöiden rauha. Melua ei saa aiheuttaa klo 22-07 välisenä aikana. Äänentoistolaitteiden, megafonin tms. käyttöön on haettava maanomistajan lupa. Ulkotilaisuuksien tulee päättyä viimeistään klo 22.

Avotuli ja grillaaminen

Avotulen teko ja grillaaminen, myös kertakäyttö­grillillä, on kielletty koko Suomenlinnan alueella. Ulkotulien asettaminen yleisille kulkureiteille on kiellettyä, mutta niiden käyttö ravintoloiden edustalla on sallittua valvonnan alaisena. Ravintoloilla on oikeus grillaamiseen terassialueillaan. Asukkaat saavat grillata piha-alueilla ja puutarhapalstoilla.

Ilotulitus ja historiallinen ampumanäytös

Yksityisten ilotulitusten järjestäminen Suomenlinnassa on kielletty. Ilotulitusten järjestäminen yleisötilaisuuksissa vaatii aina luvan sekä pelastuslaitokselta että Suomenlinnan hoitokunnalta.

Myös muu melua aiheuttava toiminta kuten historiallinen ampumanäytös vaatii maanomistajan luvan. Lupa haetaan kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Järjestäjällä tulee myös olla voimassa olevat luvat käytettäville näytösaseille.

Päihdyttävät aineet

Päihdyttävien aineiden nauttiminen on kielletty järjestyslaissa yleisellä paikalla taajamassa ja julkisessa liikenteessä olevassa kulkuneuvossa. Yleisellä paikalla tarkoitetaan tietä, katua, jalkakäytävää, toria, puistoa, uimarantaa, urheilukenttää, vesialuetta, hautausmaata tai muuta vastaavaa aluetta, joka on yleisön käytettävissä, rakennusta, joukkoliikenteen kulkuneuvoa ja muuta vastaavaa paikkaa, kuten virastoa, toimistoa, liikenneasemaa, kauppakeskusta, liikehuoneistoa tai ravintolaa, joka on yleisön käytettävissä joko jonkin tilaisuuden aikana tai muutoin. Kielto ei liioin koske alkoholijuoman nauttimista puistossa tai muulla siihen verrattavalla yleisellä paikalla siten, että nauttiminen sekä siihen liittyvä oleskelu ja käyttäytyminen ei estä tai kohtuuttomasti vaikeuta muiden oikeutta käyttää paikkaa varsinaiseen tarkoitukseensa.

Mainokset ja tienviitat

Yleisö­tilaisuuksien ja luvan saaneiden yksityis­tilaisuuksien yhteydessä tapahtumapaikalle johtavan reitin varrelle asetettavista tienviitoista ja mainoksista sovitaan Suomenlinnan hoitokunnan kanssa. Mainosten ja tienviitojen kiinnittäminen julkisivuihin on kiellettyä. Suomenlinnan hoitokunta lainaa telineitä ja neuvoo mainosten ja viitojen käyttöä koskevissa asioissa. Tilaisuuden järjestäjän on poistettava mainokset ja viitat välittömästi tilaisuuden päätyttyä.

Lupien haku ja yhteystiedot